กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 139 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,645.8933,459.55
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1946,487.061,768,376.90
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น11,150.0031,036.87
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น33,624.0234,377.48
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น38,679.0038,580.54
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น12.0029,634.14
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น21,809.2550,451.32
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 627,522.6044,832.16
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น17,744.0052,327.23
สำนักงานชลประทานที่ 6677,419.56379,868.44
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น7,768.0039,215.81
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น2,120.3639,889.14
สำนักงานปศุสัตว์เขต 444,014.7650,607.94
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 579,282.3063,458.82
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น235,215.41333,324.81
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 66,254.5450,768.30
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น58,043.0337,883.42
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น12.0032,206.80
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)79,982.0347,627.53
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 433,960.0046,848.46
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น212,206.0966,748.10
ท่าอากาศยานขอนแก่น1,755,543.60680,857.38
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)154,470.61155,811.70
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)89,399.40103,737.44
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น23,524.00109,207.68
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)36,810.7749,311.70
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)131,652.0263,685.90
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4120,797.0299,245.15
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.59,963.10116,471.40
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น18,919.0056,475.55
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น6,461.4028,639.34
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น20,362.0027,318.45
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น334,321.7875,114.85
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น58,684.2350,257.94
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น198,189.59235,975.56
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น106,100.65134,393.88
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น28,444.1651,836.10
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น22,954.0969,617.92
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น57,613.6261,755.69
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น186,080.45188,479.92
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น107,083.0083,698.49
รจก.ขอนแก่น 543,752.31600,058.75
ทสบ.ขอนแก่น 79,860.32224,601.41
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 464,300.3258,608.22
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น18,975.0027,823.24
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น367,244.00647,448.50
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น23,451.0032,806.01
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)12.0079,436.93
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น22,515.0045,996.95
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1206,333.7787,842.03
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2155,087.3191,115.70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3114,049.1873,687.06
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4182,376.0087,873.65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5136,085.8978,739.76
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น849,460.001,111,746.10
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง240,632.00348,121.41
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น510,596.001,073,028.50
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น549,529.06370,356.34
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น16,583.96293,405.53
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน146,372.31628,823.81
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ213,972.02867,440.19
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น430,263.66697,224.19
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่246,340.00611,983.88
วิทยาลัยการอาชีพพล79,359.00541,864.75
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น165,437.00207,794.39
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น363,090.78256,945.34
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น212,258.91213,145.70
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 712.0031,104.14
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น946,480.251,017,846.30
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 38,619.0341,560.82
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)109,969.0061,329.79
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)13,575.0026,719.83
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น5,769.0031,581.86
ตำรวจภูธรภาค 4875,567.311,692,950.10
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น105,244.1098,116.46
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น7,300.0035,974.27
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น18,936.0042,051.90
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น281,636.78425,542.38
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 39,963.8992,788.08
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 12.001,768,376.90
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น305,026.22531,141.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 10.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 20.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน0.000.00
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)11,233.0022,750.45
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่12.0053,586.63
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น12.0041,307.86
ที่ทำการปกครองอำเภอพล1,483.0036,543.48
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง16,657.0076,765.88
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ17,252.0057,571.51
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู37,961.0076,520.08
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง35,348.0050,138.83
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน43,412.6045,762.55
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์12.0035,920.05
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง12.0041,981.61
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี32,432.0046,868.95
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง15,337.0045,984.90
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ39,072.0037,330.78
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย12.0036,006.86
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท22,672.0058,173.37
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย12.0039,805.66
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่2,286.8043,248.80
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน12.0041,984.93
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง12.0043,101.85
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน15,946.7556,629.73
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย12.0036,831.66
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด12.0033,670.28
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา12.0034,673.22
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ15,065.0052,773.36
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง37,465.0048,626.66
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า12.00118,195.62
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น34,420.0566,713.58
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น80,667.88243,012.70
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น15,532.1837,906.39
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น12.0057,546.19
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น0.000.00
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง6,171.0027,419.98
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 6,586.0021,748.12
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ4,940.0028,587.82
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล8,016.0027,347.46
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น45,563.0046,303.54