กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 81 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์11,915.0026,080.27
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์36,971.0038,378.00
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์26,400.0034,000.53
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์23,596.0042,057.41
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7104,457.2043,931.55
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์32,822.8438,157.97
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์5,076.5431,136.19
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์24,227.0041,276.42
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์36,000.0045,945.56
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์35,297.0041,443.47
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์26,180.4436,710.88
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์119,076.66142,776.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์30,000.0038,788.33
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์10,118.0026,732.86
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์6,448.0030,798.23
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์29,965.7535,504.34
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์41,265.2046,279.18
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์54,837.4061,407.73
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์160,745.0088,382.94
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์32,287.6447,608.12
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์7,928.1843,765.44
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์26,908.0063,367.81
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์25,932.0094,195.32
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 243,218.13316,390.53
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์30,000.0037,316.61
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์27,073.0337,153.87
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์11,452.7235,654.82
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์36,000.0053,543.36
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์26,376.0031,564.73
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 184,000.00101,741.41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 260,000.0074,198.97
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 360,000.0074,156.93
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์453,736.001,024,297.50
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง160,971.20297,244.38
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์241,940.00333,877.53
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง167,200.00576,965.25
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี214,130.00904,437.56
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง179,969.69559,187.44
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์273,300.00133,345.00
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 22,395.0033,422.95
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์12,418.0029,828.86
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์38,391.0039,977.46
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,157.8642,926.85
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์67,700.92528,067.50
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์120,000.00153,337.16
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์0.000.00
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง0.000.00
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์358.0017,353.27
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์65,610.591,129,244.80
ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย57,762.2370,798.93
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์66,287.2783,919.75
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด62,412.0070,798.93
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง57,762.2366,696.95
ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์57,734.0068,920.69
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ57,582.0073,458.64
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี57,757.0069,457.33
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก66,282.00129,821.29
ที่ทำการปกครองอำเภอนามน56,061.3262,796.27
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง57,712.0074,263.60
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง57,657.0064,137.87
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์57,759.3274,800.24
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท41,504.0065,455.97
ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ24,000.0030,008.89
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย53,700.0058,660.78
ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู53,800.0060,256.62
ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย54,000.0061,924.23
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน51,398.0062,796.27
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์36,000.0042,827.87
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์25,413.1140,318.10
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์34,314.3941,667.76
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์12,000.0036,981.21