กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 90 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร7,092.0027,096.00
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร16,315.0027,412.68
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร18,361.0033,645.63
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร17,205.0036,964.36
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร24,092.0032,113.04
สำนักงานชลประทานที่ 4327,889.47231,729.66
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร9,384.0027,961.65
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร33,889.5036,959.17
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร46,551.9653,982.83
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร23,523.7547,661.72
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร54,856.0050,951.33
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร99,071.60647,196.00
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร31,832.9043,643.43
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร16,794.0036,290.15
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร6,948.0028,982.31
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร12,249.0036,570.97
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร115,559.1978,773.84
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร54,922.6042,383.93
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร173,086.88116,075.79
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร158,594.9881,165.23
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร29,532.0035,262.81
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร18,368.0065,719.75
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร47,729.58123,661.22
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร23,540.0046,947.16
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 515,400.00650,774.31
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร13,750.0027,310.56
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร23,476.0041,004.24
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร14,781.0031,299.24
สปส.จ.กำแพงเพชร45,199.2644,706.33
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร22,383.0034,484.29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1285,902.44102,300.18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2193,088.001,181,964.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)0.000.00
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร727,660.00709,519.88
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร525,282.00333,806.38
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร10,600.10318,854.75
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี864.00243,422.38
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร146,883.2799,476.89
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 29,714.7632,246.25
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 295,914.46164,212.78
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร5,347.0028,452.29
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร25,678.0037,339.82
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร43,126.6969,510.72
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร76,975.65147,626.55
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร4,724.5025,611.88
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร22,739.0029,033.71
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม2,791.006,033.15
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน7,763.0027,225.05
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี12,518.0028,142.62
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง14,759.4029,771.43
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย6,783.0027,802.71
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร7,904.2725,890.93
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนา11,600.0027,096.73
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี3,354.0826,256.45
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง4,098.0024,008.27
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร148,100.0067,642.71
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร5,796.0020,663.68
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร14,386.0032,354.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี8,537.4027,102.46
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง6,425.0026,771.85
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,194.0025,420.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ8,402.7624,381.56
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน6,245.0025,561.60
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี5,685.4823,465.28
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม7,750.9823,994.23
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร158,722.20902,213.75
ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี87,425.6865,594.11
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร20,899.7645,494.29
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง0.0019,664.51
ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย104,612.2024,841.06
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม79,148.9842,256.55
ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ66,779.4063,003.53
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน53,627.0089,645.13
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา20,077.7851,783.27
ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง67,342.0438,476.74
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี78,939.8335,697.94
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร54,625.6154,309.97
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร131,794.3463,336.86
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร9,467.0036,110.96
สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี8,299.000.00
สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย3,391.0029,494.09
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง10,170.0031,858.83
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน5,162.005,117.50
สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ6,342.0056,955.79
สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม4,493.0030,423.48
สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง9,859.5127,611.08
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา14,682.7628,813.47
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร25,861.0054,122.03
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร0.000.00
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร15,503.0028,454.47