กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 87 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 346,476.001,321,886.30
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี10,991.0027,768.87
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี56,630.4046,600.12
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี27,840.00121,267.39
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี25,217.0043,031.98
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี18,434.0041,411.60
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี16,269.0033,278.51
สำนักชลประทานที่ 133,277,514.3055,938.67
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี13,292.0035,325.15
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี27,979.0063,153.79
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี66,165.6969,876.96
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี57,874.0963,455.07
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี61,840.0080,603.51
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี138,435.27113,182.50
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี60,706.0061,999.35
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี16,070.0038,753.37
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี5,237.5478,672.71
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี45,819.6330,635.40
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี43,201.0059,135.94
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี101,364.0074,525.56
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี56,951.3561,839.07
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี57,526.1264,640.80
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี32,240.0051,111.10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี57,076.1381,077.36
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี95,951.99140,453.78
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี521,104.13529,983.25
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี14,862.0028,399.07
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี48,135.1458,246.21
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี26,462.2633,471.39
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี51,068.9464,083.02
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี13,474.0036,386.89
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2107,883.7972,544.32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1216,775.1196,895.65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3108,612.1665,320.58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 40.0039,359.52
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี29,663.00596,042.81
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี9,210,004.002,048,786.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี375,097.06446,181.59
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี284,169.88158,928.91
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี574,984.69689,932.69
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน124,365.89208,100.59
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี191,790.00172,817.80
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 50,231.0047,679.48
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 193,096.34370,491.34
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี20,822.999,815.34
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี17,150.0098,372.10
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี0.000.00
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี175,868.38123,098.48
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี155,333.16236,210.48
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี0.0066,492.73
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี50,300.0081,988.29
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี282,500.47104,488.65
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา17,827.0033,468.27
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง12,365.0031,380.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน7,800.0026,877.49
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย8,765.0025,818.73
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ6,489.0027,043.05
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค10,394.0025,459.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,791.0024,691.72
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,073.0024,688.19
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ7,874.0025,532.51
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,827.0025,007.88
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,920.0025,272.93
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,727.0025,431.10
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี0.0037,869.27
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี352,271.03395,124.19
ด่านศุลกากรสังขละบุรี48,591.3835,746.81
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี53,090.0061,590.82
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง66,078.0062,935.61
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา176,135.5279,803.89
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน59,511.0080,866.50
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย44,438.0057,972.25
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา66,933.8427,756.32
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองปรือ34,890.0051,684.34
ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ23,342.0051,257.24
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค60,691.0050,507.89
ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ55,607.6059,271.49
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขละบุรี15,090.0048,266.12
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย27,815.0045,886.12
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์19,870.0031,549.83
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)221,726.951,073,253.60
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี55,867.4466,108.64
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"76,922.8967,309.04
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี53,169.87104,291.75
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี0.0044,372.98
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี102,717.7552,599.97
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี83,796.5645,430.94