กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 67 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่11,026.0035,468.74
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14,416.0029,574.18
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่8,375.2334,692.86
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่11,406.0028,338.87
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่25,713.0035,988.19
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่12,005.0032,527.62
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่13,847.0035,671.34
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่12,667.1735,649.99
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่21,866.7636,618.98
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่39,063.8944,184.18
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)28,244.0046,141.25
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่91,256.46411,009.97
ท่าอากาศยานกระบี่2,878,835.002,342,988.80
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่12,252.0035,640.23
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่16,898.0038,322.97
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,013.4728,053.61
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่12,206.0029,982.20
สำนักงานจังหวัดกระบี่189,078.4544,576.72
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่43,811.7741,669.04
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่95,591.0050,801.20
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่34,041.2950,659.85
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่12,373.0041,799.31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่20,306.0041,137.41
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่21,091.0048,843.20
เรือนจำจังหวัดกระบี่52,089.00242,997.38
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่27,278.9334,227.50
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่35,973.0049,980.09
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่15,009.0031,089.98
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่44,264.3944,930.77
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่33,911.00684.04
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่392,026.6934,558.72
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่645,876.00120,223.06
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่375,218.00365,548.16
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่487.1884,152.46
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม140,820.00250,116.41
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก144,870.00256,112.73
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่179,202.3080,095.63
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 22,573.6234,013.43
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่8,511.0025,969.29
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่15,076.0034,875.03
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่17,081.0026,608.68
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่200,039.34248,496.06
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่156,084.0073,003.20
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 65,785.0045,726.81
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่13,321.0037,901.73
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก9,560.0028,092.70
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,908.0025,987.87
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม6,181.1625,253.62
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม13,588.0025,934.31
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา5,634.0025,142.77
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา12.0024,598.84
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่126,566.92319,735.50
ด่านศุลกากรกระบี่21,291.0010,162.68
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่137,258.8141,584.95
ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก30,953.2238,981.03
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม87,345.6461,653.52
ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง67,411.2041,593.35
ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา47,022.0036,692.92
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม592.5936,089.87
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ89,180.2423,635.22
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา76,878.1441,896.18
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่67,286.78282,976.31
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่30,498.0035,726.51
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่11,817.11477,872.63
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.0036,585.36
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม6,288.006,065.75
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่14,704.0029,261.92