กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 63 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท8,417.0024,587.91
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท21,463.0031,885.39
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท22,140.0034,839.53
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท20,988.0037,069.61
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท49,297.4240,278.66
สำนักชลประทานที่ 122,944.55516,480.22
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท20,951.2528,699.11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท37,168.0060,685.08
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท41,858.25384,256.13
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท67,338.8152,341.68
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท68,781.4146,853.68
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท45,243.0039,861.06
ส.ป.ก.ชัยนาท23,055.0035,886.80
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 740,620.1650,297.29
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท145,288.3071,877.40
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท22,165.0039,067.75
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท11,992.0041,137.03
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท4,242.0027,828.83
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท36,390.1130,402.20
สำนักงานจังหวัดชัยนาท61,903.4043,303.74
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท69,099.00212,769.42
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท86,091.40132,178.06
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท43,500.9615,994.71
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท23,150.0043,378.26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท33,209.0035,658.66
สพ.ชัยนาท20,168.0032,876.64
รจจ.ชัยนาท 147,415.00312,412.09
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท150,012.8139,517.39
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท0.000.00
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท13,554.9029,820.50
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท38,323.9547,203.73
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท17,699.0034,041.08
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท187,876.55130,188.81
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท839,464.001,828,609.00
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท327,613.00286,851.69
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม191,416.59192,262.66
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท12,058.8092,715.25
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 27,749.0031,722.26
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท18,776.0027,144.66
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท20,952.9628,801.15
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท101,096.39170,537.48
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท128,968.0071,183.23
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์6,625.0025,973.01
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์8,553.0029,055.49
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา8,386.0030,106.79
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี3,817.004,851.73
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา9,293.0028,070.34
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง929.0010,217.80
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท15,737.0030,163.90
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท284,508.88938,975.25
ที่ทำการปกครองอำเภอมโนรมย์88,360.3839,330.17
ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง83,420.0058,602.27
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์42,062.0014,174.32
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา44,182.0034,088.83
ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี30,963.0047,946.78
ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา66,894.0046,439.89
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง30,293.3234,382.36
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม53,626.6231,000.03
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท109,923.56107,238.19
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท48,086.0039,825.01
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท24,719.7041,887.02
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา8,172.0027,666.80
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท0.000.00