ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การทบทวน
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
คณะทำงาน มาตรการ ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 0.444 0.467 0.231 0.226 0.439 1.134 1.182 4.123
     กาญจนบุรี 0.413 0.467 0.235 0.230 0.438 1.086 1.171 4.040
      
คลิกเพื่อดูสารบัญหน้า webpage ของจังหวัด