ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การทบทวน
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
คณะทำงาน มาตรการ ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 0.433 0.463 0.228 0.224 0.425 1.031 1.124 3.929
     กาญจนบุรี 0.431 0.466 0.238 0.229 0.437 1.090 1.160 4.051
      
คลิกเพื่อดูสารบัญหน้า webpage ของจังหวัด