ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.250 0.247 0.489 1.170 1.209 4.365+0.218
4.583
64
กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
กาญจนบุรี 1.000 0.250 0.250 0.500 1.262 1.419 4.681+0.234
4.915
56
กาฬสินธุ์ 0.989 0.247 0.241 0.494 1.431 1.437 4.839+0.242
5.081
34
กำแพงเพชร 1.000 0.241 0.228 0.500 1.203 1.227 4.399+0.220
4.619
49
ขอนแก่น 1.000 0.250 0.250 0.500 1.340 1.425 4.765+0.238
5.003
28
จันทบุรี 0.974 0.247 0.247 0.487 1.130 1.273 4.358+0.218
4.576
13
ฉะเชิงเทรา 1.000 0.250 0.250 0.500 1.064 1.167 4.231+0.212
4.443
15
ชลบุรี 0.974 0.243 0.243 0.456 0.989 1.179 4.084+0.204
4.288
11
ชัยนาท 1.000 0.250 0.250 0.500 1.204 1.348 4.552+0.228
4.780
9