ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.138 1.224 4.362+0.218
4.580
64
กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
กาญจนบุรี 1.000 0.250 0.250 0.500 1.176 1.387 4.563+0.228
4.791
56
กาฬสินธุ์ 0.986 0.246 0.239 0.493 1.413 1.421 4.798+0.240
5.038
34
กำแพงเพชร 1.000 0.246 0.235 0.500 1.164 1.241 4.386+0.219
4.605
49
ขอนแก่น 1.000 0.250 0.250 0.500 1.271 1.409 4.680+0.234
4.914
28
จันทบุรี 0.980 0.245 0.245 0.490 0.981 1.199 4.140+0.207
4.347
13
ฉะเชิงเทรา 1.000 0.250 0.250 0.500 0.973 1.118 4.091+0.205
4.296
15
ชลบุรี 0.968 0.242 0.242 0.446 0.872 1.129 3.899+0.195
4.094
11
ชัยนาท 1.000 0.250 0.250 0.500 1.133 1.311 4.444+0.222
4.666
9