ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.533 0.176 0.151 0.283 0.690 0.632 2.465 64
กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
กาญจนบุรี 0.294 0.143 0.119 0.244 0.549 0.497 1.846 56
กาฬสินธุ์ 0.153 0.128 0.115 0.199 0.485 0.499 1.579 34
กำแพงเพชร 0.713 0.112 0.095 0.236 0.445 0.398 1.999 49
ขอนแก่น 0.137 0.082 0.081 0.123 0.286 0.297 1.006 28
จันทบุรี 0.120 0.125 0.103 0.133 0.293 0.325 1.099 13
ฉะเชิงเทรา 0.067 0.113 0.099 0.108 0.203 0.235 0.825 15
ชลบุรี 0.273 0.143 0.126 0.219 0.495 0.471 1.727 11
ชัยนาท 0.349 0.145 0.133 0.192 0.439 0.441 1.699 9