สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)

ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 118 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 65 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 53 หน่วยงาน
2. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ]
2.1 ตั้ง "คณะทำงานลดใช้พลังงาน" ระหว่าง 21/03 ถึง 30/06 2555 99 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.458/0.500คะแนน
    มี "แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า" และรายงานครบ 2 ครั้ง 85 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.430/0.500คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่1   0.888/1.000คะแนน
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
    ปี 2551 ครบถ้วน 118หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.150/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 118หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.147/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 118หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.200/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านไฟฟ้าครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   61.02  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (ไฟฟ้า)   0.497/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 72 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 46 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 > 2551 เป้าหมาย 15%
    ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร)
    ปี 2551 ครบถ้วน 114หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.145/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 112หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.142/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 111หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.188/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านน้ำมันครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   56.78  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (น้ำมัน)   0.475/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 67 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 51 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 > 2551 เป้าหมาย 15%
3. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน]
3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(ไฟฟ้า) 0.000/1.500คะแนน
     ปี 2554 8,420,946.00kWh
     ปี 2555 8,600,930.00kWh
     เพิ่มขึ้น -2.14%
3.2 ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(น้ำมัน) 1.100/1.500คะแนน
     ปี 2554 1,734,901.80ลิตร
     ปี 2555 1,613,524.90ลิตร
     ลดลง 7.00%
คะแนนรวมของ    2.960/5.000 คะแนน
    หมายเหตุ: หักหน่วยงานที่ขออุทธรณ์ หรือไม่มีงบ ไฟฟ้า 0* หน่วยงาน น้ำมัน 0** หน่วยงาน
[ดูรายละเอียด]