สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)

ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 141 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 107 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 34 หน่วยงาน
2. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ]
2.1 ตั้ง "คณะทำงานลดใช้พลังงาน" ระหว่าง 21/03 ถึง 30/06 2555 141 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.500/0.500คะแนน
    มี "แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า" และรายงานครบ 2 ครั้ง 140 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.498/0.500คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่1   0.998/1.000คะแนน
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
    ปี 2551 ครบถ้วน 115หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.143/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 115หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.143/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 121หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.200/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านไฟฟ้าครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   94.21  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (ไฟฟ้า)   0.486/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 114 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 7 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 > 2551 เป้าหมาย 15%
    ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร)
    ปี 2551 ครบถ้วน 107หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.142/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 113หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.150/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 113หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.200/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านน้ำมันครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   93.81  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (น้ำมัน)   0.492/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 106 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 7 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 < 2551 เป้าหมาย 10%
3. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน]
3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(ไฟฟ้า) 1.011/1.500คะแนน
     ปี 2554 5,162,803.50kWh
     ปี 2555 4,892,975.50kWh
     ลดลง 5.23%
3.2 ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(น้ำมัน) 0.000/1.500คะแนน
     ปี 2554 459,276.00ลิตร
     ปี 2555 467,398.47ลิตร
     เพิ่มขึ้น -1.77%
คะแนนรวมของ    2.987/5.000 คะแนน
    หมายเหตุ: หักหน่วยงานที่ขออุทธรณ์ หรือไม่มีงบ ไฟฟ้า 20* หน่วยงาน น้ำมัน 28** หน่วยงาน
[ดูรายละเอียด]