สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)

ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 119 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 79 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 40 หน่วยงาน
2. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ]
2.1 ตั้ง "คณะทำงานลดใช้พลังงาน" ระหว่าง 21/03 ถึง 30/06 2555 110 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.475/0.500คะแนน
    มี "แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า" และรายงานครบ 2 ครั้ง 98 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.450/0.500คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่1   0.925/1.000คะแนน
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
    ปี 2551 ครบถ้วน 111หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.145/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 111หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.129/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 102หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.177/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านไฟฟ้าครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   68.70  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (ไฟฟ้า)   0.451/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 79 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 36 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 > 2551 เป้าหมาย 15%
    ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร)
    ปี 2551 ครบถ้วน 103หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.134/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 100หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.130/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 98หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.170/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านน้ำมันครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   64.35  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (น้ำมัน)   0.434/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 74 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 41 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 > 2551 เป้าหมาย 15%
3. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน]
3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(ไฟฟ้า) 1.070/1.500คะแนน
     ปี 2554 5,291,958.00kWh
     ปี 2555 4,952,748.00kWh
     ลดลง 6.41%
3.2 ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(น้ำมัน) 1.078/1.500คะแนน
     ปี 2554 520,044.34ลิตร
     ปี 2555 485,895.94ลิตร
     ลดลง 6.57%
คะแนนรวมของ    3.958/5.000 คะแนน
    หมายเหตุ: หักหน่วยงานที่ขออุทธรณ์ หรือไม่มีงบ ไฟฟ้า 4* หน่วยงาน น้ำมัน 4** หน่วยงาน
[ดูรายละเอียด]