สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)

ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 88 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 66 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 22 หน่วยงาน
2. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของกระบวนการ]
2.1 ตั้ง "คณะทำงานลดใช้พลังงาน" ระหว่าง 21/03 ถึง 30/06 2555 85 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.489/0.500คะแนน
    มี "แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า" และรายงานครบ 2 ครั้ง 87 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1  0.497/0.500คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่1   0.986/1.000คะแนน
2.2 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh)
    ปี 2551 ครบถ้วน 84หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.143/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 84หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.141/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 85หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.193/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านไฟฟ้าครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   92.05  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (ไฟฟ้า)   0.477/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 81 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 7 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 > 2551 เป้าหมาย 15%
    ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร)
    ปี 2551 ครบถ้วน 84หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.148/0.150คะแนน
    ปี 2554 ครบถ้วน 83หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.146/0.150คะแนน
    ปี 2555 ครบถ้วน 84หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.198/0.200คะแนน
    จำนวนหน่วยงานที่ข้อมูลด้านน้ำมันครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ   95.29  ของจำนวนทั้งหมด รวมคะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 (น้ำมัน)   0.492/0.500คะแนน
    สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 81 หน่วยงาน
    ไม่สามารถประเมินผลขั้นตอนที่ 3-4-5 ได้ 4 หน่วยงาน
    ผลรวมปริมาณการใช้น้ำมันของหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วน 3 ปี และปี 2554 < 2551 เป้าหมาย 10%
3. คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงาน [ส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน]
3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(kWh) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(ไฟฟ้า) 0.000/1.500คะแนน
     ปี 2554 4,026,306.30kWh
     ปี 2555 4,227,914.00kWh
     เพิ่มขึ้น -5.01%
3.2 ปริมาณการใช้น้ำมัน (ลิตร) ของทุกหน่วยงานที่ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ปี (เปรียบเทียบปี 2555 กับ 2554) คะแนนเฉลี่ยขั้นที่3-5(น้ำมัน) 0.000/1.500คะแนน
     ปี 2554 450,976.34ลิตร
     ปี 2555 463,708.50ลิตร
     เพิ่มขึ้น -2.82%
คะแนนรวมของ    1.955/5.000 คะแนน
    หมายเหตุ: หักหน่วยงานที่ขออุทธรณ์ หรือไม่มีงบ ไฟฟ้า 0* หน่วยงาน น้ำมัน 3** หน่วยงาน
[ดูรายละเอียด]