ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 ต้นสังกัด:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี  [หน่วยงานในจังหวัด 117 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
หน่วยงาน กระบวนการ ความครบถ้วนข้อมูล การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
รวม
คณะทำงาน การติดตาม ไฟฟ้า น้ำมัน ปีงบประมาณ   %   คะแนน ปีงบประมาณ   %   คะแนน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
99,913.20
91,361.09
85,229.33
6.711.17151
54
55
1,814.65
2,300.00
1,583.00
31.171.504.671
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พัทยา จังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
27,893.00
29,138.00
24,947.00
14.381.46951
54
55
34.20
34.20
34.20
0.000.503.969
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.30051
54
55
5,214.00
6,381.00
7,295.00
-14.320.00051
54
55
1,505.63
1,885.83
ไม่ครบ
-0.001.800
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี0.2500.5000.5000.50051
54
55
23,902.00
27,139.00
26,358.00
2.880.00051
54
55
2,689.13
2,851.77
2,534.87
11.110.001.750
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
27,359.00
20,479.00
18,483.00
9.751.47551
54
55
1,280.28
846.67
752.01
11.181.504.975
สำนักงานสรรพากรภาค 50.5000.5000.5000.50051
54
55
644,674.00
680,569.00
719,715.00
-5.750.00051
54
55
14,953.38
14,678.08
15,594.99
-6.250.002.000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 10.5000.5000.5000.50051
54
55
64,106.00
62,745.00
12.00
99.981.50051
54
55
24,416.19
48,076.36
32,676.91
32.031.505.000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 20.5000.5000.5000.50051
54
55
465,312.00
150,612.59
176,307.94
-17.060.00051
54
55
32,543.26
12,506.79
19,945.91
-59.480.002.000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 30.5000.2500.5000.50051
54
55
12.00
412,967.00
391,060.19
5.300.00051
54
55
34.20
16,079.70
14,705.90
8.540.001.750
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 10.2500.5000.5000.50051
54
55
22,959.00
19,231.00
21,196.00
-10.220.00051
54
55
1,217.00
670.00
780.00
-16.420.001.750
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 20.2500.5000.5000.50051
54
55
15,379.00
16,465.00
16,667.00
-1.230.00051
54
55
1,481.26
950.00
1,120.00
-17.890.001.750
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง0.5000.5000.5000.50051
54
55
3,316.00
2,368.00
2,763.00
-16.680.00051
54
55
34.20
34.20
34.20
0.000.502.500
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.5000.2500.5000.50051
54
55
98,906.16
92,163.87
94,899.17
-2.970.00051
54
55
13,975.36
11,362.00
15,035.89
-32.330.001.750
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 10.5000.5000.5000.50051
54
55
24,367.00
24,232.00
28,459.00
-17.440.00051
54
55
8,802.00
8,219.00
8,157.00
0.750.582.575
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.2500.5000.3500.50051
54
55
25,287.67
ไม่ครบ
27,722.80
-0.00051
54
55
20,452.67
16,309.46
18,689.47
-14.590.001.600
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.35051
54
55
30,004.92
33,505.21
32,232.94
3.800.88051
54
55
2,970.90
ไม่ครบ
2,346.61
-0.002.730
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
478,679.47
900,228.44
1,023,886.20
-13.740.00051
54
55
13,325.45
13,070.43
12,012.11
8.101.313.310
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
332,136.00
488,184.00
532,612.00
-9.100.00051
54
55
23,912.38
7,681.91
8,788.87
-14.410.002.000
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
19,984.18
19,556.00
20,733.00
-6.020.00051
54
55
11,115.18
9,147.40
7,557.69
17.381.503.500
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 30.5000.5000.5000.50051
54
55
4,572.06
50,069.71
53,933.99
-7.720.00051
54
55
163,726.89
14,189.76
14,334.50
-1.020.002.000
             รวมได้รับ 2.960 คะแนน