ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 ต้นสังกัด:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  [หน่วยงานในจังหวัด 60 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
หน่วยงาน กระบวนการ ความครบถ้วนข้อมูล การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
รวม
คณะทำงาน การติดตาม ไฟฟ้า น้ำมัน ปีงบประมาณ   %   คะแนน ปีงบประมาณ   %   คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
6,170.00
7,877.00
10,051.00
-27.600.00051
54
55
1,682.43
3,831.31
2,902.43
24.241.503.500
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
12,703.00
14,040.00
15,810.00
-12.610.00051
54
55
1,972.25
1,753.23
1,926.41
-9.880.002.000
สำนักงานคลังเขต 20.5000.5000.5000.50051
54
55
42,045.00
60,504.50
45,900.00
24.141.50051
54
55
6,838.92
20,189.99
1,175.20
94.181.505.000
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
17,254.00
17,678.00
15,915.00
9.971.24951
54
55
836.32
493.47
390.39
20.891.504.749
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
336,716.41
342,752.72
309,498.16
9.701.23551
54
55
33,466.43
30,864.59
25,305.39
18.011.504.735
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
35,588.00
28,825.00
37,904.00
-31.500.00051
54
55
11,945.00
10,543.00
11,982.86
-13.660.002.000
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
19,168.00
23,193.00
26,022.00
-12.200.00051
54
55
7,433.53
8,820.71
8,473.60
3.940.892.894
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.0000.0000.1500.15051
54
55
11,595.23
ไม่ครบ
ไม่ครบ
-0.00051
54
55
2,074.56
ไม่ครบ
ไม่ครบ
-0.000.300
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
11,296.00
10,370.00
11,757.00
-13.380.00051
54
55
9,881.50
4,169.96
7,773.46
-86.420.002.000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
29,251.82
38,765.00
44,150.48
-13.890.00051
54
55
26,447.21
27,527.14
28,396.06
-3.160.002.000
สำนักงานปศุสัตว์เขต 20.5000.5000.5000.50051
54
55
57,206.04
62,974.80
70,808.40
-12.440.00051
54
55
11,659.20
15,884.56
13,906.49
12.451.373.373
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
27,134.00
37,290.00
45,452.00
-21.890.00051
54
55
9,933.79
8,391.19
8,659.70
-3.200.002.000
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
38,923.90
35,788.00
40,359.00
-12.770.00051
54
55
14,061.51
14,602.25
12,047.49
17.501.503.500
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา0.0000.2500.5000.50051
54
55
36,960.00
49,028.90
49,828.40
-1.630.00051
54
55
11,651.43
5,660.41
4,046.52
28.510.001.250
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.3000.30051
54
55
114,559.67
122,818.57
ไม่ครบ
-0.00051
54
55
1,455.62
1,629.56
ไม่ครบ
-0.001.600
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.3500.15051
54
55
24,241.00
ไม่ครบ
31,614.00
-0.00051
54
55
2,797.81
ไม่ครบ
ไม่ครบ
-0.001.500
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.20051
54
55
12,791.00
17,091.00
14,943.00
12.571.37851
54
55
ไม่ครบ
ไม่ครบ
773.08
-0.003.078
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
ขออุทธรณ์
11,658.00
16,107.00
-38.160.00051
54
55
ขออุทธรณ์
3,531.02
3,457.75
2.080.712.708
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.5000.50051
54
55
26,407.00
24,055.65
26,576.50
-10.480.00051
54
55
1,895.21
1,567.96
1,572.95
-0.320.002.000
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา0.5000.5000.3500.50051
54
55
406,636.81
ไม่ครบ
3,578.86
-0.00051
54
55
31,878.68
30,884.74
21,910.91
29.061.503.350
             รวมได้รับ 2.879 คะแนน