ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 ต้นสังกัด:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร  [หน่วยงานในจังหวัด 89 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
หน่วยงาน กระบวนการ ความครบถ้วนข้อมูล การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
รวม
คณะทำงาน การติดตาม ไฟฟ้า น้ำมัน ปีงบประมาณ   %   คะแนน ปีงบประมาณ   %   คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
5,395.00
8,758.00
10,721.00
-22.410.00051
54
55
1,934.10
2,282.89
2,512.88
-10.070.002.000
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
68,159.98
72,669.95
68,119.92
6.261.06351
54
55
1,745.95
1,751.76
1,388.70
20.731.504.563
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
11,907.00
17,098.00
16,093.00
5.881.04451
54
55
2,157.76
2,149.29
2,000.32
6.931.194.237
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.0000.00051
54
55
ไม่มีงบ
ไม่มีงบ
ไม่มีงบ
-0.00051
54
55
ไม่มีงบ
ไม่มีงบ
ไม่มีงบ
-0.001.000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
150,140.00
170,456.36
154,043.56
9.631.23151
54
55
11,829.11
11,465.20
8,226.00
28.251.504.731
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
14,278.00
16,907.00
15,379.00
9.041.20251
54
55
818.75
887.65
795.48
10.381.274.471
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี0.5000.5000.5000.50051
54
55
7,130.23
8,972.76
7,584.72
15.471.50051
54
55
1,188.19
1,254.90
1,203.85
4.070.914.407
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง0.5000.5000.5000.50051
54
55
6,636.64
7,021.22
6,869.33
2.160.71651
54
55
1,224.26
1,278.70
1,191.96
6.781.093.805
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย0.5000.5000.5000.50051
54
55
6,424.00
7,463.00
6,548.00
12.261.36351
54
55
1,182.83
1,207.78
1,148.39
4.920.994.355
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ0.5000.5000.5000.50051
54
55
5,595.90
10,871.42
9,516.59
12.461.37351
54
55
1,148.70
1,269.27
1,201.52
5.341.024.390
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน0.5000.5000.5000.50051
54
55
3,734.00
3,227.40
4,160.60
-28.910.00051
54
55
1,261.52
1,279.84
1,248.43
2.450.752.745
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม0.5000.5000.5000.50051
54
55
5,225.02
5,066.32
7,409.28
-46.250.00051
54
55
526.07
535.96
665.36
-24.140.002.000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี0.5000.5000.5000.50051
54
55
3,857.34
5,488.60
3,912.02
28.721.50051
54
55
800.33
785.05
700.36
10.791.505.000
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
25,206.00
82,203.88
53,625.19
34.771.50051
54
55
18,425.06
16,932.42
15,291.41
9.691.474.969
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
13,731.00
18,091.42
17,274.00
4.520.95251
54
55
10,521.59
11,135.00
10,891.69
2.190.723.671
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
16,766.00
25,478.00
21,968.00
13.781.43951
54
55
5,166.64
4,227.50
2,654.93
37.201.504.939
สำนักงานชลประทานที่ 40.5000.5000.5000.50051
54
55
237,730.98
289,959.88
327,558.00
-12.970.00051
54
55
75,269.00
91,617.00
40,114.00
56.221.503.500
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
4,957.24
9,686.00
8,623.00
10.971.29951
54
55
3,957.53
7,679.54
7,666.67
0.170.523.816
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
21,728.04
37,211.93
36,199.70
2.720.77251
54
55
16,185.32
20,250.44
15,635.74
22.791.504.272
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร0.5000.5000.5000.50051
54
55
54,600.00
34,943.00
26,407.00
24.431.50051
54
55
8,478.00
10,255.43
12,608.17
-22.940.003.500
             รวมได้รับ 3.939 คะแนน