ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 ต้นสังกัด:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่  [หน่วยงานในจังหวัด 91 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
หน่วยงาน กระบวนการ ความครบถ้วนข้อมูล การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
รวม
คณะทำงาน การติดตาม ไฟฟ้า น้ำมัน ปีงบประมาณ   %   คะแนน ปีงบประมาณ   %   คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
7,505.82
12,165.49
9,566.00
21.371.50051
54
55
1,616.33
3,157.00
3,589.00
-13.680.003.500
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
194,672.81
195,308.47
16,028.20
91.791.50051
54
55
2,115.32
1,897.00
2,513.00
-32.470.003.500
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
15,412.00
14,110.55
14,686.00
-4.080.00051
54
55
1,645.83
2,595.00
2,840.34
-9.450.002.000
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
10,474.80
8,582.48
9,397.26
-9.490.00051
54
55
2,169.02
2,457.71
1,881.80
23.431.503.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
142,938.00
154,319.00
122,048.00
20.911.50051
54
55
14,289.93
12,163.11
14,842.20
-22.030.003.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
20,191.00
12,373.00
12,064.00
2.500.75051
54
55
2,005.00
1,877.15
1,752.00
6.671.173.917
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก0.5000.5000.5000.50051
54
55
6,622.00
10,373.00
10,612.00
-2.300.00051
54
55
956.39
642.84
705.59
-9.760.002.000
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง0.5000.5000.5000.50051
54
55
2,719.99
2,897.00
4,685.00
-61.720.00051
54
55
525.27
335.68
293.22
12.651.503.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม0.5000.5000.5000.50051
54
55
10,156.00
12,818.00
8,958.00
30.111.50051
54
55
742.85
764.08
785.19
-2.760.003.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม0.5000.5000.5000.50051
54
55
2,249.04
5,783.40
5,508.30
4.760.97651
54
55
624.08
614.59
581.28
5.421.044.018
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา0.5000.5000.5000.50051
54
55
4,622.00
3,916.00
2,930.00
25.181.50051
54
55
892.04
1,002.98
1,177.27
-17.380.003.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา0.5000.5000.5000.50051
54
55
4,281.00
4,782.00
5,719.00
-19.590.00051
54
55
863.41
750.73
794.23
-5.790.002.000
ด่านศุลกากรกระบี่0.5000.2500.5000.50051
54
55
17,678.00
16,944.00
22,170.70
-30.850.00051
54
55
3,293.00
4,329.00
3,452.80
20.240.001.750
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
31,259.00
62,126.09
49,559.76
20.231.50051
54
55
6,796.08
5,649.00
8,012.00
-41.830.003.500
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่0.0000.2500.1500.15051
54
55
12.00
ไม่มีงบ
ไม่มีงบ
-0.00051
54
55
2,548.00
ไม่มีงบ
ไม่มีงบ
-0.000.550
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม0.2500.5000.3500.35051
54
55
ไม่ครบ
7,350.00
7,926.00
-7.840.00051
54
55
ไม่ครบ
2,208.00
3,691.00
-67.160.001.450
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่0.5000.2500.5000.50051
54
55
10,149.00
11,159.00
17,066.90
-52.940.00051
54
55
573.47
1,879.68
1,551.52
17.460.001.750
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่0.5000.2500.5000.50051
54
55
465,388.81
641,188.00
730,948.00
-14.000.00051
54
55
7,120.09
4,447.14
7,734.15
-73.910.001.750
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่0.2500.5000.5000.50051
54
55
14,539.00
28,541.00
26,951.00
5.570.00051
54
55
7,694.72
9,729.24
7,704.90
20.810.001.750
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่0.5000.5000.5000.50051
54
55
10,421.00
13,391.00
12,229.00
8.681.18451
54
55
2,963.49
7,190.00
6,527.00
9.221.214.395
             รวมได้รับ 1.598 คะแนน