สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
จังหวัดเธ‰เธฐเน€เธŠเธดเธ‡เน€เธ—เธฃเธฒ
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 12/12/2561)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 71 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 42 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 29หน่วยงาน
2. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
2.1 รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 55หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1(ไฟฟ้า) 0.387/0.500คะแนน
2.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 50หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1(น้ำมัน) 0.357/0.500คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
3.1 ด้านไฟฟ้า 58หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.408/0.500คะแนน
3.2 ด้านน้ำมัน 58หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.407/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 40 หน่วยงาน 38 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง 0 ถึง -0.166(1.001-1.500คะแนน) 6 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.167 ถึง -0.333(0.501-1.000คะแนน) 5 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.334 ถึง -0.500(0.001-0.500คะแนน) 2 หน่วยงาน 2 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.500 (0 คะแนน) 14 หน่วยงาน 15 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 1.009/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 0.941/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของจังหวัดเธ‰เธฐเน€เธŠเธดเธ‡เน€เธ—เธฃเธฒ
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 128.139 คะแนน 119.896 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 71* หน่วยงาน 70** หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 1.804 คะแนน 1.705 คะแนน
คะแนนรวมของจังหวัดเธ‰เธฐเน€เธŠเธดเธ‡เน€เธ—เธฃเธฒ   3.509/5.000 คะแนน
   หมายเหตุ: หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า 0* หน่วยงาน น้ำมัน 1** หน่วยงาน [ดูรายละเอียด]