สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
จังหวัดเธเธฒเธเธˆเธ™เธšเธธเธฃเธต
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 12/12/2561)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 120 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 80 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 40หน่วยงาน
2. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
2.1 รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 109หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1(ไฟฟ้า) 0.466/0.500คะแนน
2.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 102หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1(น้ำมัน) 0.447/0.500คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
3.1 ด้านไฟฟ้า 111หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.462/0.500คะแนน
3.2 ด้านน้ำมัน 111หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.469/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 81 หน่วยงาน 90 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง 0 ถึง -0.166(1.001-1.500คะแนน) 10 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.167 ถึง -0.333(0.501-1.000คะแนน) 7 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.334 ถึง -0.500(0.001-0.500คะแนน) 4 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.500 (0 คะแนน) 8 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 1.218/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 1.277/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของจังหวัดเธเธฒเธเธˆเธ™เธšเธธเธฃเธต
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 252.473 คะแนน 252.041 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 117* หน่วยงาน 114** หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 2.146 คะแนน 2.193 คะแนน
คะแนนรวมของจังหวัดเธเธฒเธเธˆเธ™เธšเธธเธฃเธต   4.339/5.000 คะแนน
   หมายเหตุ: หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า 3* หน่วยงาน น้ำมัน 6** หน่วยงาน [ดูรายละเอียด]