สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
จังหวัดเธเธฒเธเธˆเธ™เธšเธธเธฃเธต
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 21/04/2562)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 87 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 47 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 40หน่วยงาน
2. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
2.1 รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 79หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1(ไฟฟ้า) 0.470/0.500คะแนน
2.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 76หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1(น้ำมัน) 0.447/0.500คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
3.1 ด้านไฟฟ้า 81หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.464/0.500คะแนน
3.2 ด้านน้ำมัน 81หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.471/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 53 หน่วยงาน 64 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง 0 ถึง -0.166(1.001-1.500คะแนน) 10 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.167 ถึง -0.333(0.501-1.000คะแนน) 7 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.334 ถึง -0.500(0.001-0.500คะแนน) 3 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.500 (0 คะแนน) 6 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 1.193/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 1.253/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของจังหวัดเธเธฒเธเธˆเธ™เธšเธธเธฃเธต
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 180.180 คะแนน 185.041 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 84* หน่วยงาน 85** หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 2.127 คะแนน 2.171 คะแนน
คะแนนรวมของจังหวัดเธเธฒเธเธˆเธ™เธšเธธเธฃเธต   4.298/5.000 คะแนน
   หมายเหตุ: หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า 3* หน่วยงาน น้ำมัน 2** หน่วยงาน [ดูรายละเอียด]