สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
จังหวัดเธˆเธฑเธ™เธ—เธšเธธเธฃเธต
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 75 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 57 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 18หน่วยงาน
2. การติดตาม
2.1 รอบ 12 เดือน 73หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1 0.973/1.000คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
3.1รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 73 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.247/0.250คะแนน
3.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 71หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.247/0.250คะแนน
3.3 จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน 73หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.487/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 52 หน่วยงาน 53 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.090 ถึง 0(1.001-1.500คะแนน) 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.199 ถึง -0.091(0.501-1.000คะแนน) 2 หน่วยงาน 8 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.429 ถึง -0.200(0.001-0.500คะแนน) 5 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.429 (0 คะแนน) 14 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 1.125/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 1.270/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของจังหวัดเธˆเธฑเธ™เธ—เธšเธธเธฃเธต
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 2.102 คะแนน 2.247 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 74* หน่วยงาน 72** หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 2.102 คะแนน 2.247 คะแนน
คะแนนรวมของจังหวัดเธˆเธฑเธ™เธ—เธšเธธเธฃเธต   4.349+0.217=4.566 /5.000 คะแนน
   หมายเหตุ: หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า 1* หน่วยงาน น้ำมัน 3** หน่วยงาน [ดูรายละเอียด]