สรุปผลการใช้พลังงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
จังหวัดเธŠเธฅเธšเธธเธฃเธต
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 24/06/2562)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 100 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 44 หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง 56หน่วยงาน
2. การติดตาม
2.1 รอบ 9 เดือน 40หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1 0.250/1.000คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
3.1รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 92 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.133/0.250คะแนน
3.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 90หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.128/0.250คะแนน
3.3 จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน 39หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.195/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 22 หน่วยงาน 24 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.090 ถึง 0(1.001-1.500คะแนน) 3 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.199 ถึง -0.091(0.501-1.000คะแนน) 0 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.429 ถึง -0.200(0.001-0.500คะแนน) 6 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.429 (0 คะแนน) 69 หน่วยงาน 67 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 0.389/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 0.457/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของจังหวัดเธŠเธฅเธšเธธเธฃเธต
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 0.745 คะแนน 0.808 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 100* หน่วยงาน 100** หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 0.7445 คะแนน 0.8075 คะแนน
คะแนนรวมของจังหวัดเธŠเธฅเธšเธธเธฃเธต   1.552 /5.000 คะแนน
   หมายเหตุ: หักหน่วยงานไม่มีงบ ไฟฟ้า 0* หน่วยงาน น้ำมัน 0** หน่วยงาน [ดูรายละเอียด]