หน้าหลัก > ผลการประเมินส่วนหน่วยงานอิสระ ปี 2560 >
 กระทรวง
      [หน่วยงานระดับกรมในสังกัด 8082 หน่วยงาน)   จังหวัด:   หน้าที่ 
 
   กรม    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองสงขลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลปกครองระยอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
ศาลสูงศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานครและศาลชำนัญพิเศษไม่สังกัดภาค 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (อยุธยา,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก,อ่างทอง,ปราจีนบุรี) 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี ,ศรีสะเกษ ยโสธร, อำนาจ,มุกดาหาร,นครพนม) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภาคที่ 12 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
โรงพิมพ์ธนบัตร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
หน่วยงานท้องถิ่น
เทศบาลเมืองกระบี่ 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเขาพนม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคลองพน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลปลายพระยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลำทับ 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลแหลมสัก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาคราม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทับปริก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
อบต. อ่าวนาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองทะเล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองประสงค์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาพนม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาดิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. สินปุน 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
อบต. พรุเตียว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หน้าเขา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โคกหาร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เกาะลันตาน้อย 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
อบต. เกาะกลาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองยาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ศาลาด่าน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองท่อมใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองท่อมเหนือ 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลทรายทรายขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ห้วยน้ำขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เพหลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อ่าวลึกใต้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แหลมสัก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองหิน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. อ่าวลึกน้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อ่าวลึกเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาใหญ่ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ้านกลาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปลายพระยา 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. เขาเขน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาต่อ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คีรีวง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดินอุดม 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. ทุ่งไทรทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดินแดง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เหนือคลอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เกาะศรีบอยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองขนาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. คลองเขม้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โคกยาง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ตลิ่งชัน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปกาสัย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ห้วยยูง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่ามะกา 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลพนมทวน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลูกแก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าไม้ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลพระแท่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลตลาดเขค 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลวังกะ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสำรอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองตากยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองบัว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองปรือ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหวายเหนียว 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
เทศบาลตำบลเอราวัณ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบจ. กาญจนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลปากแพรก 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะขาม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แก่งเสี้ยน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองบัว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. วังด้ง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ช่องสะเดา 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
อบต. หนองหญ้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ้านเก่า 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000
อบต. วังเย็น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ลุ่มสุ่ม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าเสา (อำเภอไทรโยค) 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. สิงห์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลไทรโยค 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. วังกระแจะ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ้องตี้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. บ่อพลอย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองกุ่ม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ช่องด่าน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองกร่าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. นาสวน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ด่านแม่แฉลบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองเป็ด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่ากระดาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ทต. เขาโจด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แม่กระบุง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พงตึก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ยางม่วง 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. ดอนชะเอม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าไม้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ตะคร้ำเอน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. ท่ามะกา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. โคกตะบอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. อุโลกสี่หมื่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เขาสามสิบหาบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หวายเหนียว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. แสนตอ 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. สนามแย้ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าเสา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองลาน 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
อบต. ท่าม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลวังขนาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ทต. วังศาลา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าล้อ 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งทอง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลม่วงชุม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พังตรุ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ท่าตะคร้อ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. รางสาลี่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองตากยา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าขนุน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปิล๊อก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หินดาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ทต. ลิ่นถิ่น 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ห้วยเขย่ง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองลู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ปรังเผล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ไล่โว่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. พนมทวน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองโรง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งสมอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ทต.รางหวาย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองสาหร่าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดอนตาเพชร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เลาขวัญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองโสน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองประดู่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองปลิง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองนกแก้ว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ทุ่งกระบ่ำ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองฝ้าย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ด่านมะขามเตี้ย 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. กลอนโด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. จรเข้เผือก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองไผ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองปรือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ทต.สมเด็จเจริญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. วังไผ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ดอนแสลบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสระลงเรือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลสมเด็จ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกมลาไสย 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลตำบลกุดสิม 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลกุดหว้า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคำม่วง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลคำใหญ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโคกศรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลท่าคันโท 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลธัญญา 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนาคู 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลบางกร่าง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลนามน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโนนบุรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลเมืองบัวขาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโพน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลยางตลาด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลร่องคำ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองกุงศรี 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองแปน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองสอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหนองหิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลห้วยเม็ก 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบจ. กาฬสินธุ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลเหนือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลหลุบ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลไผ่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. ลำปาว 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลลำพาน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. เชียงเครือ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลบึงวิชัย 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500
เทศบาลห้วยโพธิ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลภูปอ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลภูดิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
อบต. หนองกุง 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
เทศบาลตำบลกลางหมื่น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลขมิ้น 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
เทศบาลตำบลโพนทอง 0.000 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 1.000