สรุปผลการใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 (ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 18/01/2562)

1. จำนวนหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report 1 หน่วยงาน
1.1 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 1หน่วยงาน
1.2 เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 0หน่วยงาน
2. การติดตาม
ติดตาม รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 1หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่1 1.000/1.000คะแนน
3. จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงานครบถ้วน
3.1 รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าครบถ้วน 1หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(ไฟฟ้า) 0.250/0.250คะแนน
3.2 รายงานข้อมูลการใช้น้ำมันครบถ้วน 1หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2(น้ำมัน) 0.250/0.250คะแนน
3.3 จำนวนหน่วยงานที่รายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน 1หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยขั้นที่2 0.500/0.500คะแนน
4. ดัชนีการใช้พลังงาน (EUI)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
4.1 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่ามากกว่า 0 (1.5 คะแนน) 1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
4.2 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.090 ถึง 0(1.001-1.500คะแนน) 0 หน่วยงาน 0 หน่วยงาน
4.3 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.199 ถึง -0.091(0.501-1.000คะแนน) 0 หน่วยงาน 0 หน่วยงาน
4.4 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าระหว่าง -0.333 ถึง -0.200(0.001-0.500คะแนน) 0 หน่วยงาน 0 หน่วยงาน
4.5 จำนวนหน่วยงานที่ EUI มีค่าน้อยกว่า -0.333 (0 คะแนน) 0 หน่วยงาน 0 หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (ไฟฟ้า) 1.500/1.500 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยขั้นที่ 3-5 (น้ำมัน) 1.500/1.500 คะแนน
5. สรุปคะแนนการประเมินผลของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมัน
5.1 คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน 2.500 คะแนน 2.500 คะแนน
5.2 จำนวนหน่วยงานที่ประเมินผล 1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน
5.3 คะแนนผลประเมิน 2.500 คะแนน 2.500 คะแนน
คะแนนรวมของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   5.000/5.000 คะแนน
[ดูรายละเอียด]