การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
กรม:   
สังกัดกระทรวง:   
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 188 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 222 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้ไฟฟ้าของกรมประชาสัมพันธ์
(หน่วยไฟฟ้าเป็น units)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   3,310,066  3,525,335  3,520,034 
 พฤศจิกายน   3,311,871  3,496,874  3,496,214 
 ธันวาคม   3,305,883  3,343,922  3,318,668 
 มกราคม   3,252,237  3,138,724  3,189,784 
 กุมภาพันธ์   3,065,090  3,235,157  3,164,018 
 มีนาคม   3,435,026  3,582,898  3,502,584 
 เมษายน   3,541,839  3,645,001  3,585,851 
 พฤษภาคม   3,870,920  3,677,894  3,509,644 
 มิถุนายน   3,675,616  3,472,026  3,517,161 
 กรกฎาคม   3,599,740  3,599,395  3,419,088 
 สิงหาคม   3,835,973  3,474,033  3,397,040 
 กันยายน   3,583,480  3,837,566  3,335,704 
 ผลรวมการใช้พลังงาน   41,787,741 42,028,825 40,955,790
 ผลประหยัดเทียบปี46   0.58% -1.99%
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 188 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 222 หน่วยงาน)