การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งหมดของกรมประชาสัมพันธ์
กรม:   
สังกัดกระทรวง:   
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 194 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 222 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้น้ำมันของกรมประชาสัมพันธ์
(หน่วยน้ำมันเป็นลิตร)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   61,297 57,300 49,881
 พฤศจิกายน   58,031 53,815 53,822
 ธันวาคม   54,825 57,836 52,164
 มกราคม   56,152 52,932 49,383
 กุมภาพันธ์   54,227 52,596 45,093
 มีนาคม   57,611 56,694 51,370
 เมษายน   55,963 52,256 48,077
 พฤษภาคม   55,957 52,390 48,805
 มิถุนายน   57,508 52,810 48,182
 กรกฎาคม   58,571 55,965 42,389
 สิงหาคม   55,333 57,804 48,496
 กันยายน   54,700 52,535 46,986
 ผลรวมการใช้พลังงาน   680,175 654,933 584,648
 ผลประหยัดเทียบปี46   -3.71% -14.04%
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 194 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 222 หน่วยงาน)