ที่ พน 0200/ว.1762                                                                                                                  กระทรวงพลังงาน
                                                                                                                                                 ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพฯ  10330


2 มิถุนายน  2548

 

เรื่อง      ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

เรียน     ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และเอกสารประกอบ
                         2. รายชื่อผู้ประสานงานของกระทรวงพลังงาน

                 

                 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการ รายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งมาด้วย นั้น

 
                 ในการนี้ กระทรวงพลังงานขอแจ้งมติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เริ่มปฏิบัติทันทีอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สรุปสาระได้ดังนี้

 
                 1. มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

 
                     1.1 กำหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็น KPI ของทุกหน่วยงาน และเป็นตัววัดประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน และงบประมาณที่ประหยัดได้ให้นำไปเป็นเงินรางวัล

                     1.2 ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 ทันที โดยหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานที่ผ่านมาลดลงให้ลดการใช้พลังงานลงอีกร้อยละ 10 สำหรับหน่วยงานที่มีผลการใช้พลังงานที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นให้ลดการใช้พลังงานลงอีกร้อยละ 15

                     1.3 กำหนดค่านิยมไม่ใส่สูท สำหรับการประชุมภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นกรณีการประชุมระหว่างประเทศ)

                     1.4 รถเบนซินราชการและรัฐวิสาหกิจทุกคันในจังหวัดที่มีก๊าซโซฮอส์ 95 จำหน่ายต้องใช้ก๊าซโซฮอส์ และหากมี NGV จำหน่ายให้ติดตั้ง NGV ควบคู่ไปด้วย โดยเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มี NGV ให้เติม NGV และอยู่นอกพื้นที่ให้เติมก๊าซโซฮอส์

                     1.5 ราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน และให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเป็นประจำและต่อเนื่อง โดยรายงานผลการประหยัดพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงานทุก 3 เดือน

 
                 2. มาตรการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง

 
                     2.1 ส่งเสริมการใช้ NGV

                            - ออกมาตรการภาษีสรรพสามิตและอากรนำเข้าอุปกรณ์ NGV และเครื่องยนต์สำเร็จรูป NGV พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และให้ราคารถใหม่และหรืออุปกรณ์ลดลงใกล้เคียงรถเบนซินและดีเซล

                            - กำหนดระเบียบการผ่อนจ่ายคืนค่าติดตั้งอุปกรณ์ NGV ให้กับรถราชการ (บวกเพิ่มค่า NGV ที่เติมในราคาเพิ่มอีกลิตรละ 5 บาท)

                       2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การคิดเงินรางวัลให้กับหน่วยราชการที่สามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย

 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพรชัย  รุจิประภา)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน


 


สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
โทร 0-2223-6706
โทรสาร 0-2224-7652