ที่ พน 0200/ว.1843                                                                                                                 กระทรวงพลังงาน
                                                                                                                                                ถนนพระรามที่ 1 กรุงเทพฯ  10330


9 มิถุนายน  2548

 

เรื่อง      ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

เรียน     ปลัดกระทรวงการคลัง

อ้างถึง   หนังสือกระทรวงพลังงาน    เลขที่ พน 0200/ว.1762 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย     แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ, ชื่อผู้ประสานงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

                 ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพลังงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทราบและพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทันทีอย่างเคร่งครัด นั้น

 
                 ในการนี้ กระทรวงพลังงานได้จัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการด้วยความเข้าใจที่ตรงกันและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีทันทีอย่างเคร่งครัดด้วย จะขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพรชัย  รุจิประภา)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน


 


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
โทร. 0–2612–1555 ต่อ 351 (ชนานัญ)
โทรสาร 0–2612–1374