ที่ นร ๐๕๐๕/๓๓๒๒                                                                                                                   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
                                                                                                                                                 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐


๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

 

เรื่อง      ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรายงานการใช้ไฟฟ้า ประปา และน้ำมัน

เรียน     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๕๐๔/ว ๒๐๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
                         ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร.๐๕๐๔/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗
                         ๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร.๐๕๐๔/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗                

                 ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด) มติคณะรัฐมนตรี (๘ มิถุนายน ๒๕๔๗) เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน และมติคณะรัฐมนตรี (๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗) เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานในภาวะราคาน้ำมันแพง และเรื่องสรุปผลการหารือมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาปิดห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์สโตร์ และดิสเคานท์สโตร์ มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 
                 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศิจกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเห็นรูปแบบ และแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด) ที่ปรับปรุงใหม่ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยได้กำหนดให้กระทรวง กรม หน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชนรวบรวมรายงานการใช้ไฟฟ้าและประปาของหน่วยงานส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะได้รวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดให้กระทรวงรายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันให้กระทรวงพลังงานทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ใช้รูปแบบรายงานเช่นเดียวกับการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัดพลังงาน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้กระทรวงพลังงานสรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น นอกจากจะมีความซ้ำซ้อนในเรื่องของการรายงานการใช้ไฟฟ้าอันเป็นการสร้างภาระให้แก่หน่วยงานของรัฐที่จะต้องรายงานผลการใช้ไฟฟ้าส่งให้ทั้งกระทรวงพลังงานและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตีแล้ว การที่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกำหนดให้ต้องนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำมัน เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งกำหนดให้กระทรวงพลังงานติดตามประเมินผลลดการใช้ไฟฟ้าของแต่ละห้างร้านในแต่ละเดือน เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนั้น ยังเป็นการเพิ่มภาระแก่คณะรัฐมนตรีอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการลดเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อลดภาระของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่ไม่จำเป็น และเพื่อให้มีการดำเนินการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดไป จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

 
                 ๑. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบ และแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

                 ๒. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน ข้อ ๕ จาก “ให้กระทรวงรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ให้กระทรวงพลังงานทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยให้ใช้รูปแบบรายงานเช่นเดียวกับรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรการจูงใจในการประหยัด) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และให้กระทรวงพลังงานสรุปข้อมูลทั้งหมดของทุกส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป” เป็น “ให้กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ให้กระทรวงพลังงานทราบ โดยในส่วนของรูปแบบการรายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน และระยะเวลาที่จะต้องรายงานมอบให้กระทรวงพลังงานไปพิจารณาและแจ้งเวียนให้กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป และให้กระทรวงพลังงานนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันที่กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐรายงานมาวิเคราะห์ประเมินผล และหากมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขอย่างไรที่เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”

                 ๓. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานในภาวะราคาน้ำมันแพงและเรื่องสรุปผลการหารือมาตรการประหยัดพลังงานในส่วนที่เกี่ยวกับเวลาปิดห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ และดิสเคานท์สโตร์ ข้อ ๑ จาก “และให้กระทรวงพลังงานติดตามประเมินผลลดการใช้ไฟฟ้าของแต่ละห้างร้านในแต่ละเดือนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป” เป็น “และให้กระทรวงพลังงานติดตามประเมินผลลดการใช้ไฟฟ้าของแต่ละห้างร้านในแต่ละเดือนและหากมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขอย่างไรที่เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงานก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”

                 โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่า สมควรจะปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามข้อเสนอของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือไม่ อย่างไร และแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ

 

(นางโฉมศรี  อารยะศิริ)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


 

สำนักบริหารงานสารสนเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖