ที่ นร 1201/2179                                                                                                                     สำนักงาน ก.พ.ร.
                                                                                                                                                 ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300


28  มิถุนายน  2548 

 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน

เรียน     ปลัดกระทรวงพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย     แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด

                 ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพลังงานแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดผลการประหยัดพลังงานเพื่อใช้ในการประเมินผลทุกหน่วยงาน และเป็นตัววัดประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

 
                 โดยที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเตรียมการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพิจารณาต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการกำหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงพลังงงานในการดำเนินการดังนี้

 
                 1. จัดทำคำนิยาม ความหมายของ "มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ"

                 2. จัดทำข้อเสนอตัวชี้วัด พร้อมรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด วิธีการวัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และแหล่งข้อมูล ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัดที่ส่งมาด้วย

                 3. จัดส่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ (แยกเป็นรายหน่วยงาน) ในช่วง 3-5 ปี ย้อนหลัง

                 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ และนางสาวนิชา สาทรกิจ นักพัฒนาระบบราชการ 6 ว เป็นผู้จัดทำกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดดังกล่าว และขอให้กระทรวงพลังงานมอบหมายผู้ประสานงานและโปรดส่งข้อมูลตามรายการดังกล่าวข้างต้นไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร.ฯ ต่อไป

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์)
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.ร.


 

ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8866
โทรสาร 0 2281 8279