ที่ พน ๐๑๐๐/๒๕๘๘                                                                                                                  กระทรวงพลังงาน
                                                                                                                                                 ถนนพระรามที่ ๑ กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘

 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน

เรียน     ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

อ้างถึง   หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๑/๒๑๗๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย     แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด

                 ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงพลังงานในการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ของทุกหน่วยงานราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้กระทรวงพลังงาน จัดทำคำนิยามความหมายของมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ และจัดทำข้อเสนอตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร. ต่อไป นั้น

 
                 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานในการเป็นผู้จัดทำกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดดังกล่าว และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


                 ทั้งนี้ สนพ. ได้มอบหมายให้ นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน  นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และ นางสาวนุจรีย์ เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว เป็นผู้จัดทำกรอบการประเมินผลและตัวชี้วัดดังกล่าว และประสานงานกับผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ในการนี้

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพรชัย  รุจิประภา)
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน


 

ส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๕๑
โทรสาร  ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๗๔