ที่ พน ๐๖๐๓/ว๒๓๗๑                                                                                                                     สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
                                                                                                                                                 ๑๒๑/๑-๒ ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐


๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘

 

เรื่อง      มาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรียน      «                        »

อ้างถึง    ๑.    หนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด เลขที่ พน ๐๒๐๐/ว.๑๗๖๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
             ๒.    หนังสือกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด เลขที่ พน ๐๒๐๐/ว ๑๘๔๓ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๘
             ๓.    หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนมาก เลขที่ นร ๑๒๐๑/๒๑๗๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย    การบันทึกข้อมูลผลประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ e-report


                 ตามที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงพลังงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ ให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทราบเป้าหมายการดำเนินการ โดยต้องลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ร้อยละ ๑๐-๑๕ เทียบกับปริมาณการใช้ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ และกำหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของทุกหน่วยงาน โดยมีผลกับการพิจารณาเงินรางวัล (Bonus) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                  เพื่อให้ข้อมูลผลการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานภาครัฐที่จะเสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงจัดทำระบบบันทึกข้อมูลผ่าน Internet ขึ้น ผ่าน website ชื่อ www.e-report.energy.go.th การประมวลผลประหยัดพลังงานตามมาตรการนี้ หมายรวมถึงทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยงานของท่าน ทั้งที่มีที่ตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) และค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ราชการที่เบิกจ่ายในรายการเดินทางไปราชการ)

                  ในการนี้ สนพ. ใคร่ขอให้ท่านโปรดมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามผลประหยัดพลังงานหน่วยงานของท่าน บันทึกข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน ของทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งที่มีที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติตามขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยรหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับหน่วยงานท่าน ทั้ง รหัสสมาชิกและ รหัสผ่าน คือ “«                        »” ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้นำเรื่องนี้เรียนปลัดกระทรวงของท่านเพื่อทราบแล้ว

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ

 

(นายเมตตา  บันเทิงสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๕๑
โทรสาร  ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๗๔