คำกล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย นายวิเศษ  จูภิบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ในการสัมมนาเรื่อง “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน”
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1-2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2548            ปลัดกระทรวงพลังงาน
            ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้ตรวจราชการ
            ผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงาน ท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน

            ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าปีนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในระยะ 4 เดือนแรกระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ประเทศไทย เราเสียดุลการค้าอย่างมากมายให้กับราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเราพึ่งพลังงานจากต่างประเทศ ต้องนำเข้าน้ำมันปีหนึ่งๆ เกือบ 5 แสนล้านบาท ขณะที่เราส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดแค่ 2 แสนกว่าล้านเอง

            ทำให้วันนี้ รัฐบาลได้ประกาศให้ “การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ” โดยเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมกันกอบกู้เศรษฐกิจไทย ด้วยการร่วมกันประหยัดน้ำมันและการใช้ไฟฟ้า ทดลอง 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนวันที่ 1 มิถุนายน 2548 เป็น “วันรวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน” เริ่มต้น (Kick Off) การรณรงค์ประหยัดพลังงาน จนถึงเดือนสิงหาคม 2548 โดยต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นภาคที่สำคัญที่รัฐบาลอยากเห็นผลจริงจัง เนื่องจากเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

            ดังที่ท่านปลัดกระทรวงพลังงานได้กล่าวแล้วว่า การรณรงค์ประหยัดพลังงานภาครัฐนั้น รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานลดใช้พลังงานร้อยละ 10-15 ทันที ตรงนี้กระทรวงพลังงานจะเทียบกับปีที่หน่วยงานราชการมีผลการใช้พลังงานไว้เมื่อปีงบประมาณ 2546 เพราะบางหน่วยงานลดใช้พลังงานลงมาบ้างแล้ว โดยหน่วยงานที่ปี 2548 มีผลลดใช้พลังงานแล้วไม่ว่าจะ 1% หรือ 5% ก็โชคดีหน่อย ลดให้ได้ 10% จากฐานปี 2546 แต่หน่วยงานที่ปี 2548 ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะ 1% หรือ 5% โดยไม่มีเหตุผลสมควร ก็โชคร้ายหน่อย ต้องลดให้ได้ 15% จากฐาน  ปี 2546

            โดยครั้งนี้ รัฐบาลกำหนดให้เรื่องนี้เป็นตัวชี้วัดผลงาน  (Key Performance Index: KPI) ของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2549 โดยงบประมาณที่ประหยัดได้ให้นำไปเป็นเงินรางวัล (Bonus) ซึ่งทราบว่า กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. กำลังจะหารือร่วมกันประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อสรุปหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล

            คณะรัฐมนตรี ได้กำชับให้มีการกำกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งคณะทำงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ที่ทุกหน่วยราชการจัดตั้งไว้แล้วนี้ จะเป็นกำลังสำคัญช่วยกำกับดูแลให้เกิดผลบรรลุเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกับไม่ลืมที่จะรายงานผลการประหยัดพลังงานส่งให้กับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ทุก 3 เดือน โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบไม่ถึง 50%

            กระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ได้จัดสัมมนาคณะทำงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการขึ้นในปีนี้ โดยอาจต่างไปจากทุกปีที่ผ่านมา คือ การจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับทราบนโยบายและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับคณะทำงานเพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเป็นวิทยากร ซึ่งจะมีขึ้น 6 ครั้ง คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ สำหรับเขต กรุงเทพ ปริมณฑล อีก 4 ครั้งจะจัดตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานที่ปี 2548 ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น และบางหน่วยงานไม่รายงานผล

            นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได้จัดให้มี คณะทำงานด้านเทคนิค ประมาณ 84 ชุด ประกอบด้วย วิศวกรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริการให้คำแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการสุ่มตรวจสอบผลการประหยัดพลังงาน (Pre-Audit / Post-Audit) ของหน่วยงาน

            ท่านผู้มีเกียรติครับ การสัมมนา ฝึกอบรม หรือคำแนะนำใดๆ  จะไม่สัมฤทธิ์ได้เลย หากบุคลากรในหน่วยงานขาดจิตสำนึก ขาดความร่วมมือประหยัดพลังงาน ผมจะรอชื่นชมผลงานของท่านจากรายงานที่หน่วยงานจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานทุกไตรมาสนะครับ

            ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในวันนี้ทุกหน่วยงานจะตระหนักถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน และไปดำเนินงานในหน่วยงานของตนอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนา ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ