คำกล่าวรายงาน
โดย นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ในการสัมมนาเรื่อง “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน”
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1-2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2548             ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านผู้ตรวจราชการ ผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงาน ท่านผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกท่าน

             มาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นและติดตามผลปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยให้เกิดความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเห็นผลอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายลดใช้พลังงานในภาพรวมร้อยละ 15 ในปี 2551 และ ร้อยละ 20 ในปี 2552 หรือคิดเป็นมูลค่าประหยัด 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุเครืองาม) เป็นผู้นำและกำกับดูแลการประหยัดพลังงานในราชการและรัฐวิสาหกิจ

             เพื่อให้การดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2546 และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Index: KPI) ของทุกหน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป

             แต่เนื่องจากการปฏิบัติการลดใช้พลังงานในหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและรายงานผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จึงจัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน และสามารถตรวจติดตามผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ โดยการสัมมนา       ในครั้งนี้ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะทำงานลดใช้พลังงานตามที่หน่วยงานได้จัดตั้งไว้แล้ว และกลุ่มผู้ตรวจราชการ ที่มีบทบาทในการตรวจติดตามและ  เร่งรัดงานมาตรการประหยัดพลังงานด้วย ซึ่งการสัมมนาคณะทำงานลดใช้พลังงานจะใช้วิธี  Learning  by  Doing โดยแบ่งการสัมมนาเป็นภูมิภาค 6 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 และ 2  จัดที่ กรุงเทพฯ  ครั้งที่ 3 จัดที่ เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 จัดที่ ขอนแก่น ครั้งที่ 5 จัดที่ สุราษฎร์ธานี และครั้งสุดท้าย จัดที่ พัทยา

             การดำเนินงานครั้งนี้ กระทรวงพลังงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อไปในหน่วยงาน รวมทั้งสามารถดำเนินการติดตามการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

             ขอบคุณครับ