เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน330,033366,069348,112285,568316,957230,56013.47 %13.42 %33.77 %
ตุลาคม320,363376,710315,476249,816328,608228,65622.02 %12.77 %27.52 %
พฤศจิกายน313,500353,145327,786233,552224,028229,44825.50 %36.56 %30.00 %
ธันวาคม362,760329,551312,409263,152217,048204,66427.46 %34.14 %34.49 %
มกราคม307,440354,814269,396267,944229,816164,76012.85 %35.23 %38.84 %
กุมภาพันธ์334,857383,164293,165258,320234,584165,52822.86 %38.78 %43.54 %
มีนาคม337,664368,688333,718278,560246,888214,73617.50 %33.04 %35.65 %
เมษายน365,892354,242313,351297,432210,960184,02418.71 %40.45 %41.27 %
พฤษภาคม431,502365,552325,476366,784205,576197,06415.00 %43.76 %39.45 %
มิถุนายน384,003352,356322,248321,848205,096200,06416.19 %41.79 %37.92 %
กรกฎาคม404,514370,458310,313328,743206,104199,60018.73 %44.37 %35.68 %
สิงหาคม417,984364,598311,398317,316222,384205,49624.08 %39.01 %34.01 %
รวมทั้งปี4,310,5144,339,3453,782,8493,469,0352,848,0482,424,60019.52 %34.37 %35.91 %