เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน จากทั้งหมด 72 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน848,210825,319963,156704,072811,675757,94616.99 %1.65 %21.31 %
ตุลาคม837,680841,643915,086722,8601,331,854882,34813.71 %-58.24 %3.58 %
พฤศจิกายน856,911815,900944,218677,933764,252794,63120.89 %6.33 %15.84 %
ธันวาคม819,429787,529911,034678,777707,018836,19417.16 %10.22 %8.21 %
มกราคม823,111857,2202,734,305643,967782,316712,14321.76 %8.74 %73.96 %
กุมภาพันธ์828,619828,145926,052674,424680,271767,43318.61 %17.86 %17.13 %
มีนาคม936,232864,0891,018,809777,653870,236963,96916.94 %-0.71 %5.38 %
เมษายน897,243842,752968,478771,226853,715914,50214.04 %-1.30 %5.57 %
พฤษภาคม908,502863,261999,023804,947849,537976,91111.40 %1.59 %2.21 %
มิถุนายน863,799840,176992,570772,710860,695897,50110.55 %-2.44 %9.58 %
กรกฎาคม866,001830,7921,033,117718,405795,007871,09617.04 %4.31 %15.68 %
สิงหาคม861,673825,3311,038,164717,825757,683840,39516.69 %8.20 %19.05 %
รวมทั้งปี10,347,40810,022,15713,444,0148,664,80010,064,25910,215,06916.26 %-0.42 %24.02 %