เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 53 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน487,935448,277457,092306,294282,420313,58937.23 %37.00 %31.39 %
ตุลาคม483,569448,748398,070269,453279,683284,05544.28 %37.67 %28.64 %
พฤศจิกายน458,101432,198415,183284,221287,412235,65837.96 %33.50 %43.24 %
ธันวาคม424,303382,592389,797254,681221,143211,27239.98 %42.20 %45.80 %
มกราคม431,935436,704381,484238,857247,689192,38544.70 %43.28 %49.57 %
กุมภาพันธ์457,763444,161415,108242,162251,810233,04847.10 %43.31 %43.86 %
มีนาคม509,531493,100497,218276,352282,202352,90745.76 %42.77 %29.02 %
เมษายน503,527487,045414,159286,967279,708262,33343.01 %42.57 %36.66 %
พฤษภาคม493,784476,002455,864333,294287,870285,37132.50 %39.52 %37.40 %
มิถุนายน482,682461,120452,540349,302285,237306,69527.63 %38.14 %32.23 %
กรกฎาคม469,054458,744428,504327,329362,368290,57630.22 %21.01 %32.19 %
สิงหาคม455,761464,499445,742317,526342,823272,70930.33 %26.20 %38.82 %
รวมทั้งปี5,657,9465,433,1915,150,7613,486,4373,410,3643,240,59938.38 %37.23 %37.09 %