เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,4774,2926,7217,4086,0745,268-113.07 %-41.51 %21.62 %
ตุลาคม3,5884,3826,2326,1446,5804,960-71.23 %-50.16 %20.41 %
พฤศจิกายน3,8444,2296,4456,4196,0445,803-66.99 %-42.93 %9.96 %
ธันวาคม3,8783,8727,3416,4194,4704,296-65.50 %-15.46 %41.48 %
มกราคม4,6773,6188,0566,9445,9194,116-48.49 %-63.61 %48.91 %
กุมภาพันธ์4,6323,9286,2297,4665,4373,879-61.17 %-38.40 %37.73 %
มีนาคม4,8444,4596,6606,8255,9125,786-40.90 %-32.59 %13.12 %
เมษายน5,2435,7835,5318,0045,0655,620-52.66 %12.42 %-1.60 %
พฤษภาคม6,7346,1435,1577,9662,4916,223-18.29 %59.45 %-20.66 %
มิถุนายน3,7936,8543,7347,2032,4386,262-89.92 %64.43 %-67.71 %
กรกฎาคม5,8617,1736,5775,5882,4916,9264.65 %65.27 %-5.31 %
สิงหาคม4,5476,9106,3266,2752,4265,776-38.01 %64.89 %8.70 %
รวมทั้งปี55,11761,64275,01182,66155,34764,915-49.97 %10.21 %13.46 %