เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,2651,2841,2841,1121,1061,41712.11 %13.85 %-10.38 %
ตุลาคม1,2651,2841,3221,4391,4301,327-13.73 %-11.36 %-0.40 %
พฤศจิกายน1,2651,2841,3221,8531,2431,736-46.50 %3.19 %-31.32 %
ธันวาคม1,2651,2841,2841,3861,189923-9.54 %7.40 %28.16 %
มกราคม1,2651,2841,3221,1001,2601,11213.09 %1.90 %15.93 %
กุมภาพันธ์1,2651,2841,2841,1608941,0858.32 %30.37 %15.49 %
มีนาคม1,2651,2841,2841,6291,088893-28.77 %15.25 %30.46 %
เมษายน1,3981,2841,3981,5772,834750-12.77 %-120.67 %46.37 %
พฤษภาคม1,2841,3601,4551,3461,953884-4.81 %-43.59 %39.27 %
มิถุนายน1,2841,3601,4931,1421,7041,11911.06 %-25.30 %25.09 %
กรกฎาคม1,2841,3601,4931,3761,712806-7.15 %-25.89 %46.01 %
สิงหาคม1,2841,3601,5121,0601,7251,99117.46 %-26.80 %-31.62 %
รวมทั้งปี15,39115,71416,45616,17918,13914,043-5.12 %-15.43 %14.66 %