การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 

 

 

จังหวัด

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

ส่วนราชการ

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์ประเมินผล

 

ผลการประเมิน

 

 

 

 

หน่วยงานอิสระ

 

ผลการประเมิน