สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ92,519.8044,005.0052.4 %5.05,504.75908.7683.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,564.822,516.00-60.8 %0.02,725.16223.9591.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,654.333,096.50-16.7 %0.0342.2963.8481.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,282.021,737.0047.1 %5.0545.0348.2591.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,601.9710,776.30-199.2 %0.02,476.08481.6580.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,523.255,658.85-60.6 %0.02,774.75428.5684.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย5,162.554,210.5618.4 %5.01,244.21158.2487.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,537.443,921.96-54.6 %0.02,610.68226.3291.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,208.964,451.22-101.5 %0.02,746.93150.3694.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,518.506,254.00-77.7 %0.0881.5978.8291.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,352.943,481.83-3.8 %0.03,463.23178.6994.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,334.144,221.00-26.6 %0.0708.30303.5057.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี13,779.1310,989.5020.2 %5.02,109.14208.9690.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี7,895.2610,882.00-37.8 %0.01,751.29495.1571.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง12,715.1926,695.05-109.9 %0.02,070.71261.7887.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,745.9011,801.7029.5 %5.01,462.99309.3678.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี18,814.3711,906.1536.7 %5.01,518.75363.3476.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี18,560.6718,682.00-0.7 %0.01,163.51423.5763.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี18,496.9520,773.00-12.3 %0.01,184.43334.9871.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี17,482.0313,877.0020.6 %5.01,056.80367.1865.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี23,489.6916,279.0030.7 %5.01,208.69229.0081.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,452.222,245.86-54.7 %0.0714.14199.5072.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง18,600.6811,480.0038.3 %5.01,184.79152.8687.1 %5.0
รวม 295,293 249,941 15.36 % 41,448 6,597 84.08 %