สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง337,001.66366,644.00-8.8 %0.011,001.434,730.4857.0 %5.0
รวม 337,002 366,644 -8.80 % 11,001 4,730 57.00 %