สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า118,055.79230,700.00-95.4 %0.05,085.78206.1495.9 %5.0
รวม 118,056 230,700 -95.42 % 5,086 206 95.95 %