สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 126,785.05109,113.0013.9 %5.06,142.59861.6786.0 %5.0
รวม 126,785 109,113 13.94 % 6,143 862 85.97 %