สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 160,804.5896,000.0040.3 %5.05,776.771,434.0475.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์151,861.6192,322.3939.2 %5.03,808.57371.1890.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์57,206.3239,611.0030.8 %5.01,581.88792.8249.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์157,784.41120,072.0023.9 %5.03,959.641,051.6273.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์133,546.5965,098.0051.3 %5.02,602.511,458.0644.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์65,562.5451,963.0020.7 %5.02,228.87419.7381.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,822.8490,489.0140.8 %5.01,631.73472.4771.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์83,362.2558,650.0029.6 %5.02,402.641,148.4552.2 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์204,211.88150,300.0026.4 %5.06,403.27998.6084.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์96,078.7753,005.0044.8 %5.01,335.51475.1564.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา568,193.63407,037.0028.4 %5.04,856.891,535.0268.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง259,694.48143,079.0544.9 %5.06,836.39498.1592.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์270,789.19108,171.0060.1 %5.04,541.401,681.8663.0 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์217,281.20129,686.0140.3 %5.02,392.14790.3067.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา430,485.94286,677.0033.4 %5.08,155.001,096.9986.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์114,337.8580,948.1629.2 %5.04,887.86234.2895.2 %5.0
สถาบันราชานุกูล161,622.9569,660.0056.9 %5.02,312.55631.6972.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23,119.9412,376.0046.5 %5.01,996.16103.5094.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,262.3988.3793.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,303.2912,166.0025.4 %5.02,728.24320.4088.3 %5.0
รวม 3,325,070 2,067,311 37.83 % 71,700 15,603 78.24 %