สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ92,852.3446,006.0050.5 %5.05,270.251,161.0978.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,764.733,153.60-78.7 %0.02,725.16178.7493.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,979.823,305.41-10.9 %0.0342.29207.5839.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,554.072,525.0029.0 %5.0583.061.0099.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,716.0412,500.10-236.4 %0.02,473.43478.8080.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,102.428,158.27-98.9 %0.02,774.75309.4088.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,376.054,981.6821.9 %5.01,131.5196.7491.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,805.795,125.48-82.7 %0.02,614.61577.2777.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,491.164,530.11-81.8 %0.02,746.932.8599.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,638.456,040.00-66.0 %0.0881.59176.0080.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,991.034,533.49-13.6 %0.03,465.88308.3891.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,447.815,848.00-69.6 %0.0708.30227.0567.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,666.5913,565.357.5 %3.52,111.27295.4586.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี8,508.5112,902.01-51.6 %0.01,748.64448.8674.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,556.2729,744.99-119.4 %0.02,070.71407.7480.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี17,464.0514,822.7015.1 %5.01,465.13390.9373.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,467.1816,441.0215.5 %5.01,515.16561.1863.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,193.4225,469.00-32.7 %0.01,163.51561.7451.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,463.8722,711.00-16.7 %0.01,194.93438.5163.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,072.3123,128.00-28.0 %0.01,058.59547.7048.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,643.9219,909.0019.2 %5.01,213.81504.5058.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,509.662,147.00-42.2 %0.0657.10126.3580.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,288.0013,841.0028.2 %5.01,187.44327.2372.4 %5.0
รวม 307,554 301,388 2.00 % 41,104 8,335 79.72 %