สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ94,653.2351,000.0046.1 %5.05,163.94385.6692.5 %5.0
รวม 94,653 51,000 46.12 % 5,164 386 92.53 %