สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี633,513.25330,130.0947.9 %5.07,702.800.00100.0 %5.0
รวม 633,513 330,130 47.89 % 7,703 0 100.00 %