สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม147,613.56123,352.0016.4 %5.06,295.80605.1790.4 %5.0
รวม 147,614 123,352 16.44 % 6,296 605 90.39 %