สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 159,311.3484,676.0046.8 %5.07,396.385,032.8132.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,848.872,644.0045.5 %5.0513.4334.1393.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,942.3315,600.00-30.6 %0.04,199.87912.1778.3 %5.0
รวม 176,103 102,920 41.56 % 12,110 5,979 50.63 %